આઇ-ખેડૂત

આઇ-ખેડૂત પોર્ટલ
  • યોજનાકીય લાભો માટે ઓનલાઈન અરજી
  • ડિલર પાસે ઉપલબ્ધ ક્રુષિ વિષયક સાધન સામગ્રીની વિગતો
  • કૃષિ ધિરાણ આપનાર બેંક/સંસ્થાની માહિતી
  • અધ્યતન કૃષિ અને સંલગ્ન વિષયક તાંત્રિક માહિતી
  • કૃષિ પેદાશોના વિવિધ એ.પી.એમ.સી.ના બજાર ભાવ
  • ખેતીમાં મૂંઝવતા પ્રશ્નોનું નિરાકરણ
  • ખેતીની જમીન ખાતાની વિગતો
ફોટો ગેલેરી
Go to Navigation